از آژانس های مسافرتی جهت عقد قرارداد برای هرگونه همکاری اعلام آمادگی میگردد.