از خانم ها و آقایانی که در تورهای خارجی دارای مهارت میباشند دعوت به همکاری میگردد.